Адолатбек Рустамбеков

Судьч.ат пи бланд тапаал ху хуб хуб хахьа наав ту

Ас дасти Ви ас цем ку хунов ки рахаав ту

Цем йухьк дарунанди хьинов дьаадь а дилсуз

Кин гирди ху чаалат ви дарунанд ку чилаав ту

Пис ар нафасаv дамог зиведьд лаак ту ч.игаар дьуд

Чаг.цак ки ви ч.аат ч.игар ху йоцанди ку vаав ту

Маьлуув ви кудум!..Ви куд видоват ку сазойо??

Зордьанди Ви меер ки ч.ойху ас хел ку сираав ту

Аксат ту пи баанд чуд! Ху макат га Чу вирд дор

Дил рух ки ви Нур к.атир! Аро баас килаав ту

Нист нури Мух.аммад ту фирох.анди а бенур

Бино ки дил ас Нури Вийат! Баас хьик.аав ту!

Рухьнойи дьарат леф дьа сичат ху намоз хьой!

Тирина ту пуф к.атир! ху пиц баас ку лаав ту

Цем гаац дарун гаац наят Мери Ви кин ч.ой,

Яаах вед ага зорд, об ВИ к.атир кин ди симаав ту!

(11. 07. 2016)


Нури Худьойат Ту аруд ас ди х.арш

Сойиби вьахтатху звмунатху фарш

Пойяйи динатху дийунат ху Дах.р

Нури Худованди аруд ас Ви хьааьр

Шулвайи рух ас рухи Дис Нури пок

Пок ч.амоланди винаьм ар ми хок

К.аьд винаьм к.ууматата дисга баст

Куьури Ту бино! дили бинойи маст!!

Чахьми дилаьм йетху чтсаьм тар ди рух

Пок кинаьм ас ху вич.уданд ми дух

От кинаьм маьш ху зордь ас ми вьаьм

Соли мудуьм ваьм ца судьч. минди ч.аьм

Дьаьдьаьм чируугьч. зордь дарунат ху вач.

Пок кинаьм маьш ху вич.уд ас арач.

Кин Ту балохел бук.а ас ма.шти рафф

Бе Туя каьданди зиведьам ху тафф

Бе Туя каьданди зиведьам ху дьуд

Маьш! саги даргойи Туят маьш Ту куд

Йисми Аллох. Акбарата Айдари

Кихьтта Ту нуманди фак.ат сарвари!!!!!

Асли ху васлат фука зордьанд Ту дуунд

Бовари Турдат Ту нихьун дьаьдьи пуунд

Сил силат ул зоти Набиянд ви пухьт

Кори Йимуумат Тути кулл !Тут ди кухьт

Пехьи Худьойат Ту дуогуйи маьш

Тут ху дуойанди Худоч.уйи маьш

Суудта шамолат Ту пиро ваьри пехь

Дьаьдьи балоянди пи саргая Fехь

Мухькили осунху Ту ободи чид

Чид пурат тизд ригуувеньи хид

Дул дули йислум Ту бир дисга чарс

Зиндакалуматху Туят холи дарс

Динат дийунанд Худьойанд ви ШЕР

Олами нафцуни навинч дисга сер

Ас ди Ту цемсерията ас Ту Ч.адд

Дьеец пи лагьца кулли ч.о нафци бад!!

Ояти К.уруни пи Фармун Ту даьгьц

Рогьц миFун к.аьд ца кихьт я пи маFц

Ах.мади Мухтор х.адисин Ту габп

Вой ба оли ви ца кихьт ас Ту чаьп

Вой ба оли ви ца вирт ас Ту шакк

Мех.ри Худовандита кихьт ас ху чакк

Бесарият бе бари Сарвар бинест

Бед ди Сарвар фука ас сар бинест

Гирди Туям ч.амху фукам маьш ч.амаьт

Нан ба к.ийумат вийата вай Ту таьт

Маьшти соя Юятаь Тут Ви дьуст

Дьуст як.ин Винху пи аслат ТУ чуст…

Турд фак.ат Турд фак.ат бовари

Аьм Саро аьм Сари   аьм   Сарвари

(14.04.2018)


Найшакар наъйен ца гаърдьдаъ я кируухь

Найакен ас вамху нагмаъйен хируухь

Нойта пуф кихьтат ту ангихьт. наъйти жозд

Тори дил сузахь к.атир ангихьт нивозд

Йид ту дил мазх.аб ца вед дар ройи Х.ак.

Масти шайдо суд в ч.аът чаъй лувд ту ч.ак.

Кин ху синаъ отатаъ наъйанди пуф

Хьуц амро кин ди г-аждат г-ови туф

Нури Мавло кин ху зордьандир ту шаъм

Мех.ри Мавло кин ви нур амроги ч.аъм

Заънг ца дьец йид зордь чиругьч. дьаъдь ас ди теьр

Судьч.дивот дастур агар дис теьри сеьр

Наъй авозанда дивуск лаъкихьт ху реьц

Нойта педьо кихьт дарун буйо пи неьц!

Ак.ли наъ тар кор дедь тоза ки дил

Йид ту зойир зеби на?! Маркаъбти ч.ил..


Мастум ач.абат ач.аб га маст мунд му аёт

Ас масти на вьохьумат му нуумен чу к.алот

Мастум пи шароб наят вузум масти ХУДЬОЙ!!!!!

«ВУЗ масти ХУДЬОЙ»» ас шаробум та ху от!?

..Шайтуни му чаъй!!?? му ёрата дуст му рафек…

Ят нур пи му хез шароб ху к.ивд—ас му «к.абот»….

Шетуун му нууматаъ кинум нухтаъ ту!!!!

Шарvканди ту дьаъмху вуз кинум ас ту салот!!…

…Лудум!!-ди ху бууй к.атир са редаъ му намоз

Кай! на! ТУХУДЬОЙ!?ку вин ви!? У! тунд ту касот!!??,,,

НА!1 ас му бирезху мам замуунаъ ту ринес..

Як бор ди ху маFз га лаки кихьт дуса руот

Чухьтум пи ху каълху тар канор нист йи чаъй

Баъдум га чу рост пи гоз зариц раънгти к.анот

Шетуън му ху най найен к.атир шеъраки чуд

ТЕЗ наъ ки! зи ас му саъм ту кууманди набот

Ухьтумху вамум чикала к.ул-к.улти бирохьт

Баъдум ху дароз чу шарvк дарунанд ба руот..

Чудумга ху пиц пи тирху к.ивдум ху ХУДЬОЙ

Дьустум пи ви чудху..уум ту вахтат му суот….

Тивдак ди замуун му Fуугьти шайтуун чу зуFуум

Баъс наъла ки баъс!!? ту чизи ик дис алалот

Дис неехь ту дьаамху вуз бирезум ди ту хуун

Маърг ас му тутир фроптху каъданд ту нач.оот

ВаъFдум хахьаvик му гьин му ас худьм чу агаъ

Дерат чу пи кор йи сот ца дьид заанг ту суот!!??….

(04-05-2016)


Зеьз ас тууFманди дуунаъ ар ху бен

Каънд вам кин хаът к.атират кин ту чен

Асти Мавло чуг*ч. арчизанд ви риск.

Каънд хубаv наъ хет каънд х.амсояйен

Пинц чаънг якбора маъдьет ар ху ной

Чен ху таккайет ца тебет ар ху бен……

К.ичти мут ведь лаъки йис кихьт ас ди нвъфц

Цем сер анч.ет наъфц дьаъдьет писен.


Ми динйое ца чуд дис офарин йу

На осмунанди визд на ар замин йу

Агар йихлос тунд дусик ца вед фаьм

ту зордьандир та суд барч.ой як.ин йу…

Ди ч.аьт ниста ту зордьанд хуфтата хоб

ми чаьрхард чарх ту дьид вирд офарин лу

Ю яктое дич.аьт яктопараст вай,

Ю лаьл дастур ч.уунард кихьт нигин ту.


Охират ят хьо виродаър минд дигар тасвир нист.

Оъби руят хьарм рихьтат минд дигар таъмир нист.

Дойимен луъд» Маък бизург «аммо йу каъй?

Хайри каъданд чид дарун! чиданд кицорат vир нист.

Файзи куйистуън ху дьум хьо дьодьч гири

Мойи ар хьац гул пи боFат кух ва я нахчир нист.

Мойи чордаят зарицат хаF хьабицак ас чи луъм?

Бангат афъюнат шаробен чуд ху корат нир нист.

Хар мигун калтак дийенат хьич миFунден халкти кор

Мулк дарунард чис ди хочат хьичинард асгир нист.

Мулк агар маъш чид вед дьаъдьен ви ят пойгаъ га таънг

Дисга пойгаътир ракосаъ чис вро кампир нист.

Руъц вудат руъцвад ца дед ар чид га нуър

Ас дишид чуд йид танучкаъ чуст ху чиданд хиър нист.

Пири вахт наFьчид Йимум сут охьикор

Мехъри Мавло нур фукаv цеманд врод тасвир нист.

Шурави хизмат чу маъшард яъх рангти бед

Ног Йимум маътепт ху пицат машча дис занчир рист.

У ХУДЬОЙ кин маъшти раъмат маъш Йимум маълаки маъш!!

Гирди маъш нур ёц vуъдат маш микаъпанд жир нист…