Азизхони Мирбозхон

Шоҳкарим, вуз ти бында

Вуз йи гнагор бында,

Йи бындаи щырминда

Жы нывакищ бифойда,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Иҷром нəкəрт ти фармон,

Црəнг нывызд йəм жы ҷон

Жы мырдани цар осон,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Вуз бындаи карəт кур,

Хы нмоз ҷойм зур пə зур

Куй дищт црəнг мар нывызд гур,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Вуз гынокори рушыв

Ды хы нырəн жы гынои сыв

Ды оқибат мажи қыв,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Гар воцəм вуз дар бы дар,

Вəзйəм фақат пə ти бар

С-ти ищыр катəм хы сар,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Вузəм дə дини Ислом,

Мухаммадəр вуз ғылом

Яв дурудəр салом,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Мажи хатəр гох ощиқ,

Цум нə ымйəм тар лоиқ

Дəм жы пызыв кат тофиқ,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Жы мазҳаб тый исмоил

Ти фармонəр вуз қоил

Ти қыдратəр вуз моил,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 

Жы нунги хан Азизхон

Жы мылкəт втан тəй Вахон

Ц-хы щак яркəм вуз шимон,

Шоҳкарим, вуз ти бында.

 


 

Жы дастəт ти доман, Мывло

Айəм дынём щарəт щур,

Жы дастəт ти доман, Мывло

Вуз бындаи осии кур

Жы дастыт ти доман, Мывло.

 

Халқи дынё зымин выдрəтк,

Наст ази халг, ки дин выдрəтк.

Зыман ды-х татəн кин выдрəтк

Жы дастыт ти доман, Мывло.

 

Дынё малым дыгаршы ғирд

Шитон бы гирди саршы ғирд

Бичора дарбыдаршы ғирд,

Жы дастыт ти доман, Мывло.

 

Ё Шоҳкаримҷон,раҳм ту цар

Хы бындави сарҷам ту цар

Вахон халқи биғам ту цар,

Жы дастыт ти доман, Мывло.

 


 

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

Жынəн ды дынё Щоҳкарим

Жынəн жы Мывло Щохкарим

Жынəн жы подщо Щохкарим

Ё Щохкаримҷон, Щохкарим!

 

Вуз цə хы динəн бихəбар

Врəхкəм приндаранг бипар

Щитоншы ғирд гирди жы сар

Ё Щоҳкаримҷон, Щохкарим!

 

Тофиқ мар ранд ту ды нмоз

Ки лəцəр ымый цы сакəн роз

Кощки винəм тав возəт воз

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Щитон скы жы сар витки зур

Цы вдəкəнəш дəщт зур пы зур

Жы вдəки рышан царт ти нур

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Вузəм пə тав зор, Щохкарим,

Туəт жы ғамхор, Щоҳкарим

Ту мар сыбабгор, Щоҳкарим

Ё Шоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Вузəм пыринда ды қафас

Тыр сак шгард Мывло хы вас

Винак тави тый жы авас

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Лыцыр, ки баф щыхыст ҳаёт

Бында лыцыр хы вдыки гот

Тушы сакыр дисыв сирот,

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Аммо ды сак тофиқ кумəр

Хы динəр сак лоиқ кумəр

Худо ищкəр ощик кумəр,

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Пəрсəн агар мажи ры гур,

Чиз ханəм вуз гумрои хур

Дищəм чвобрдовн вост мар зур,

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 

Əт цар жы сəдо, Щоҳкарим,

Бахшиш жы гыно, Щоҳкарим,

Кбыл ту жы дыо, Щоҳкарим,

Ё Щоҳкаримҷон, Щоҳкарим!

 


 

— Азизхони Мирбозхон, Внукут