Бовар Абдураҳмонов

ШО НОСИР

Дьуст пи сина, сархамат лӯм, Пири Шо Носир қабул.

Зохьти Мавлойанд Вьи фармӯн, Пири Шо Носир қабул.

Лак пи куҳистӯн муриден аз ху Мавло сен хабар.

Вуди аз Дарбор Вьи пэғӯм, Пири Шо Носир қабул.

Бе Имӯм, қинат заифат ноумедъ фуквахт мурид.

Йат умедьат қин сут осӯн, Пири Шо Носир қабул.

Аз Имӯм ҳар як сухан ёдъд тар муридхез ҷӯн ҷиновъ

Йатху въедъди маш тананд ҷӯн, Пири Шо Носир қабул.

Лӯди машард аз ҷаҳӯнат илми дунёйат ми дин.

Аз адаб, аз ақли инсӯн, Пири Шо Носир қабул.

Лӯди машард аз Имӯмат, аз Въи Нурат мартаба.

Чуди ар дил хахъди емӯн, Пири Шо Носир қабул.

Чис, ҷаҳӯн баҳра ғалец зэзд аз китобенат вьи илм.

Ваҷҳи Дин маънои Қуръон, Пири Шо Носир қабул.

О Мусофир, пӯнди йет чуд байни Мавлоят мурид,

Хуҷҷат-ул-Хақ ар Бадахшӯн, Пири Шо Носир қабул


Ай Нури Худьой, Соҳиби дам тахти Имӯмат

Уз шоҳиди дьам бар ту мақӯм, бар ту Вилоят.

Тут Соҳиби вахтат ми замӯн, то ди қийӯмат.

Тут ай му Алӣ Валиюллох — йид му  шаҳодат.

Эй Нур, Ту қадам, йид Ту нафас, йид Ту дийӯнат-

Исӯнард наҷот, макихьт йу лак хурдать зийӯнат.

Ҷӯн аз Тути зэзд қувват ху сӯд сиҳат, салӯмат.

Марг мурд, цакинум икдите пас Турд га хийӯнат.

Мавлои Замӯн, пи Тахти пок абад муборак!

Подхьойи ҷаҳӯн пи Тахти пок абад муборак!

Каъба та насам, мақсади ҳиҷрат му Алийе

Худьой яст! Вьи далелат йу Вьи ҳуҷҷат му Алийе.

Дузах дьу ҷаҳӯн  цагардьд мис, ҷаннат му Алийе.

Хоксори ху  мардинди мурд, ибрат му Алийе.

Инсӯнард дивест ху мехрат раҳмат  му Алийе.

Халқ мис насирэвьд ба динат миллат му Алийе.

Осмӯн ху Заминардта кихьт хизмат му Алийе.

Ар як Ту дуъо наҷот аз офат му Алийе.

Мавлои Замӯн, пи Тахти пок абад муборак!

Подхьойи ҷаҳӯн пи Тахти пок абад муборак!

Ай тозатарин ху бе гуноҳ аз оли Имрӯн.

Ай Марди Худьой, марди нихьӯн, ху Шоҳи Мардӯн.

Номусат ҳалолият, Сафири поки Ислӯм.

Тунд бартари йаст қийӯматец бар аҳли инсӯн.

Олам ху халоиқ аз Ту кор дис хахь нур айрӯн.

Қуръон ту сухан, ё Ту сухан ояти Қуръон?

Арҷо Ту қадам, йамандта сӯд йу мухькил осӯн.

Маш пис ту пайать арангата Ғадирти корвьӯн.

Мавлои Замӯн, пи Тахти пок абад муборак!

Подхьойи ҷаҳӯн пи Тахти пок абад муборак!

Дидоранд мурид, дучори Мавлои Замӯн сӯд

Баъд сит ти чипиц ба пои Мавлои Замӯн сӯд.

Форам вьи дилард садои Мавлои Замӯн сӯд.

Хоихь га накихьт ҷудои Мавлои Замӯн сӯд.

Ҷӯнард та давьо дуъои Мавлои Замӯн сӯд.

Ҷӯнанд йи умедь фидойи Мавлои Замӯн сӯд.

Ҳар як Вьи муридта зори Мавлои Замӯн сӯд.

Подхьо йу цавед, гадойи Мавлои Замӯн сӯд.

Мавлои Замӯн, пи Тахти пок абад муборак!

Подхьойи ҷаҳӯн пи Тахти пок абад муборак!


ШОҲ НОСИР 

Бáр нэхти чизӯн нуст, ху аз Нури сухан чуд.

Чуртӯни йу мардум, нафас гири йи дам чуд.

Васфи цачуд Нури Имӯм, Саид Носир,

Нолани сипохьч, вьус, киландакат ситан чуд.

Вьинд вьи калӯмат вьи сухан маънии Қуръон

Вьирди Худьой насиб вьи илмат вьи қалам чуд.

Дьоди агар маъни йичирд дам Ваҷҳи Дин йу,

Икдиси нивьд, вьи юхьк дарун вьи цем вьарам чуд.

Пири бузург, Имӯмшинос, ҳуҷҷати Мавло

Барҷойи ху байъат, ху ваъда, ху қасам чуд.

Чуди фидо, арчиз цавуд, фук ху Имӯмард.

Ғори пи Юмгӯн ху макӯнат ху Ватан чуд.

Ҷӯн бе ху Имӯм цавуд агар тухьна ху магьдзӯнҷ

Аз ақлат емӯни мудӯм  пур вьи лаган чуд.

Суннати ақлӯнийи вуд Мавло муридард.

Даъвати ар хьаби дароз то субҳидам чуд.

Байни муридат вьи Имӯм, йу Ҷабраил вуд.

Савьоб азӯд, хайрийи дарёв йу азам чуд.

Пас ту вьизӯн Мусофир аз Носир бузурги

Йети ту пӯнд  аз мам дунёйанд йу пи вьам чуд.


МАШТА АЛӢ ИШҚ АР ХУ ДИЛ, МАРДИ ТАСМА ХУ ТАР МИЙЕНАМ!

Машам шиъа, исмоъили мазҳабата  Низорийенам.

Маш — Аламутанд аскарен, Ҳасан Сабо фидоийенам.

Маш йиче динат вьи мазҳаб, на бад лӯвам, ат на вьи рафцам.

Маш фукаҷо илм хьикарам, ҷам вьи кинам, Фотимийенам.

Машен чу баднӯм Аламутанд, ала маш мулҳид ху зиниҷ.

Машен чу маҷбур қотилен, шамшер қати ху ворҷ дивьенам.

Арцӯнден маш китоб пидьид, маш таърихен кӯргири мис дьод,

Маш накинам кӯрвьор қабул, машта аввал йет гирийенам.

Маш накинам аз йичи ай, навьедҷам мис ар ху базури,

Арчай цатизд, гир накинам, гахьт во цакихьт, йет дивийенам.

Маш ху мазаб, дьэд қати най, ақлийат емӯн қати ёсам.

Машта Алӣ ишқ ар ху дил, марди тасма ху тар мийенам.

Машам Муҳаммаданд Вьи гап қабул цачуд Ғадири Хуманд,

Машам аз Ахли Байт нагахьт, тозатарин ислӯмийенам.


Эй фалак табрик ки маш, Нур-ул-Ҳақ ар Замин йат.

Алӣ вудху Низорху ар ҷисми Шоҳ Карим йат.

Ху пӯнд лак мабинесам, ху асл маринэсам,

Умматард пӯнд диввихьто, Сироталмустақим йат.

 

Йу хир ҷиновь диандуйҷ, Нур аз Вьиндэ динахьтуйҷ.

Торики чуд равьхьанат, гáрми  хьицодьҷин дичугъҷ.

Магьзӯнҷи чуд серата, луқ шилакарди анцувҷ.

Дис низийӯни маш чугъҷ

Дис хахь кинори  анҷувҷ.

Аз фукать меҳрубӯнат,

аз фук дилсузтарин йат.

Вьинд Вьи диви фукард йет, арчай тилабт, Йу лӯвд — мет.

Девьолента нихэртьтат, байни мардумта мозд йед.

Нала суннат ху фарханг якдигарард нихьӯн дьет.

Аз якдигарти хурд зет.

Дьуст ми дьуст яъне анҷет.

Орӯми, осояхьи аз Имоми Мубин йат.

Соҳиби дунё ху дин, ҳидоят кихьт одамин.

Арцӯнд Вьи гап назэзам, навьинчам Вьинд цихь ҷабин.

Куудак ҷиновьта шӯнтат на қаҳр Йу фамт, на Вьинд кин.

Во дикихьт хайри тақсим.

Дуьоени беҳтарин!

Хайрат хинур аз ди Нур бар сари одамин йат.

Баракат, во баракат, дьоди Мавло баракат.

Фук муриденарди лӯд,  фукард, фукҷо баракат.

Зиндаенард баракат, ху ба арво баракат.

Сад ху садҳо баракат.

Ар дьу дунё баракат.

Йид баракат муридард, аз Раббилъоламин йат.

Йадет ку пас дуьоям, шукрат бар Вьи Худьоям.

Машанд дизга Имӯм ца, ҳазор ҷӯн Дирд фидоям.

Вуҷуданд аз ми гажди, тоза ҷӯни сафоям.

Тавба кинамху тойдам.

Ху ҷӯн Вьинди фаноям.

Эй мурид мадад тилаб, Амиралмуъминин йат.


Баракат, во баракат

Дьоди Мавло баракат.

Ху муридарди фирэпт,

Фукард, фукҷо баракат.

Зиндаенард баракат

Ху ба арво баракат.

Сад ху садҳо баракат.

Ар дьу дунё баракат.

Аз дарборанди фирэпт

Пи ту дарго баракат.

Арҷоянд зэзд Йу қадам,

Сӯдта педьо баракат.


Арвахтат тоқа диред,цавед носояхь ту ҷӯн.

Умедь тар фук чиз ди бед, цасавьи баъд дилхазӯн.

Баъд ху дарун цатьавьи, хунард қатағ цасӯд юхьк.

Ё ху дарун цанавьэ, наход муйен фук ринухьт.

Ди вахтанд са ху тар пиц, дуъо суи Худьой кин,

Ху фикри аз ми халқат аз мам замин ҷудо кин.

Икдис дуъо а дуст ки, лак аз ту қалбти андизд,

Арчиз цавэд ар ту дил, як ба як лаки нахьтизд.

Аммо аввал ки шукрат, арчизи турд цадакчуҷ,

Ху Нури ар мам замин мададгор турд цалакчуҷ.

Лак йам дунё ту зер макт, аз Вьи хурд қувват тилаб

Вьам рузи танги қинҷат, сабрият тоқат тилаб.

Йу аз фукать меҳрубӯн, ху асло ту рад накихьт.

Арчиз тилаби дакихьт, ат аз ту талаб накихьт.

E ба Худо ди вахтанд дил ту тананд қарор кихьт.

Аз ту ҷӯн  ту вучуданд, шайтӯн хубать фирор кихьт.

Баъд та хубать хис кини царанг кихьт ту дил орӯм.

Ат Худованд ба ар ҳол, ту ҳамроят нигаҳбӯн.


Ту мақсад ху ту маъни, ту илҳӯм Ику Мавло

Умедь факат аз Вьият, нигаҳбӯн Ику Мавло.

Наҷот факат аз Вьият, соябӯн Ику Мавло.

Балоят ёц дарунанд Вьинд йи мурид мис царист.

Ëдьд аз пиро сипарвьор, қаҳрамӯн Ику Мавло.

Дилсузи дилсузтарин, ғамхоратарин бар мурид.

Маш мададат  маш амӯн , дар ҷаҳӯн Ику Мавло.

Мам носояхь замӯнанд аз фук тараф  бад хабар.

Йу дӯнд дилпури  маш дьид, хушзабӯн Ику Мавло.

Каъба мурд мадивесет, мунд му қиблагоҳ Ику

Худьой нихьӯн ар замин ат калӯм Ику Мавло.

Узум сар ганда мурид, ат ба Худо  қасам хам

Байни дьу дунё умедь, ат му ҷӯн Ику Мавло.

Най, мурд исбот макинет, чи дин ростат чинд ғалат

Му мазҳабат му динат му имӯн Ику Мавло.

Мусофир тут ху шеъранд цачуд васфи Алӣ нур

Ту мақсад ху ту маъни, ту илҳӯм  Ику Мавло.


Муҳаммадо покди йичай ғайри Ту зот нист.

Адолат ат инсоф йичинд аз Тунд зиёд нист.

Ту Ахли Байт ат ту Қуръон наҷот чаҳӯнард.

Арчайи дев хато зивьост, вьинд пас наҷот нист.

Расулуллоҳ, бинесчи нур ху пӯнд Ту уммат.

Цӯнд тафриқаят ди дарун ҳазор га зулмат.

Накихьта йивь аз йигаянд вьи мазҳаб ҳурмат.

Аммо Ту дин тарафдори қайтат қабод нист.

Қуръонта дьен таъбир йиновь ахмақи нодӯн.

Сирэвьенат ведьен та дьэд байни мусулмӯн.

Чиҳод лӯвен ху ғайри дин кинента беҷӯн.

Одам зидо ба нӯми Ҳақ — най йид чиҳод нист.

Узум Ту дин икдизга фамт, фукать виродам.

Аз Одамат Ҳавояндам, пас фук йи зотам.

Ат маш баръакс аз якдигар зинам, азобам.

Ёйум уз фамт Ислӯм ғалат, ё мунд вирод нист.

Туят рухсат йичирд надьод қин ху кахойен.

Ё зиндахок, ё жирчукак,  ё вьам пи дорен.

Мадь та парастихь пас чидӯм динат Худьойен?

Дизга қонун ту динандат дизга Худьой нист.

Мусофиро, тут мис дисать ба нӯм мусулмӯн.

Аввал ху пас ислоҳ ки ху, йичирдга фаҳмӯн.

Ту корат кирдор тӯнец дьар, аз ақлат имӯн.

Лӯвдо мусулмӯн ху, ачать турд йид савоб нист.


Аë халқи Бадахшӯн.

Тамард айӯм муборак!

Мам рузи НУР тамард лӯм.

Аз дилат ҷӯн муборак!

Ям вад ика рузидэ.

Маш хотиранд абад ред.

Ям рузи маш диланд ведьд.

Вьи НУР нихьӯн, муборак!

Хьаб чи хьаб то сáраки.

Мардум аранг йи корвӯн.

Йивь пиëдьа йивь савор.

Саттам равьӯн, муборак!

Сахрӯни медӯн дарун.

Дар алои ху Мавло.

Ë Али мададам лӯд.

Ностам чизӯн, муборак!

Лӯдам йи лаҳза багер.

Гир заминат замӯн сут.

Дед ар байни муриден.

Шохи чахӯн, муборак!

Даравь хьэйдам дуруд сат.

Салавот бар Мухаммад.

Бар зотат авлоди пок.

Бар ху Имӯм, муборак!

Вьи руи поктиям винт.

Лабханд пур аз йи живчгахь.

Даст ба сина муридард.

Кихьта салӯм, муборак!

Ху тахти покти нустху.

Муридарди дуъо дьод.

Дуъои ободият,

Мухькилосӯн, муборак!

Шох дидор, Дидори Шох

Арвоярд мис насиб сут.

Пас дидори НУРИ Хақ,

Ар дьу ҷаҳӯн муборак!

Aë халкķи Бадахшӯн.

Вьам рузам ар биҳихьт вад.

Дидори НУР фукардать.

Пир то чавьӯн муборак!