Илҳом Ошуров

Ай амзьвок рузи дилафруз мьборак,

Маулуди Имоми оламафруз мьборак!

Акам Нури Худоуанди Карим ам сирри Яздон,

Шамсь Қамар гьник шьд пь мьш сар фьрузон,

Обод шьд ць Уай исук мьлки Бадашон!

Нер ам чьтьт ам ката хьшьт хрсандон.

Ай амзьвок рузи дилафруз мьборак,

Маулуди Имоми оламафруз мьборак!

Ау робари дин, саруари шовали ақиқат,

Фармонбари Ҳаққ расаркьн тар тарафи ҷаннат,

Ау хабардор ць асрори дьнё фар қиёмат,

Ау аст Шамъи Мунир пь шаби торикьт зьлмат.

Ай амзьвок рузи дилафруз мьборак,

Маулуди Имоми оламафруз мьборак!

Мьшно аст ук то ць дьль ҷон мунись ғамхор,

Пь қинит уазмини ам достгирьт ам ёр,

Мьш мақсадьт мьш астибо Ау доим бедор,

Ць мьш олатьт ць мьш ауол Ау доим хабардор.

Ай амзьвок рузи дилафруз мьборак,

Маулуди Имоми оламафруз мьборак!

Ижьмон кь хӣ зьвок Уай ними ць дьль ҷон,

Кушьш кьноньт фрӣ ғолдирон Уай фармон

Кь розьт ниёз кь зикрь доъ пь вари Яздон,

Кьнон хӣ рьсқьт рузии хуб лип пь хонадон.

Ай амзьвок рузи дилафруз мьборак,

Маулуди Имоми оламафруз мьборак!

(13.12.2016)


Ай  Мавлои муъмино Бадахщон-бо хьщомади,

Ай мемони интизорӣ Бадахщон-бо хьщомади!

Ай Мавлои мушфиқ, Ти қадам фархунда вьд,

Ай қиблаи ҷоно Ти узур бандао-бо хьщбахти вьд.

Щьд мьщ мьлк ць Ти нур гьлистон

Мьщ Щькощьм ғьшт ць Ти исук ҷаннатон.

Ар як Ти мьрид аволд осоишии виҷдон

Колон динь мазаб-бо ат, хӣ авзокьт хӣ виҷдон.

Рузи дидор вьд рузи васли Мавлот мьридо

Рузи байъат вьд рузи васли ҷоньт олами уқбо.

Ць бландии олахои Помер оғад садо

Ау вьд Пирои Куистоно мьборакбодио!

Ар банда пзинд хӣ шовали ақиқат

Ар м’сьлмони куистонӣ аволди хӣ хувият.

Пь Ти гьрд, ай Мавлои ғамхор Ти мьридо

Ценгза парвона пь гьрди щамъ руз кьну шабо,

Парвона-но щамъ ук уахт-би сауут халос що

Нойза Ти нур фар охирад иҷуахт халос нащо.

Нури Имом аст нури хонадони Расули Акрам

Ака нуриза Эзид дуд Иброим-бот, Мусо-бот,

Доуд-бот, Исо-бот оғад ит фар Расули Акрам,

Ака нуриза вьд пь Муртазои муҷтабо

Фар нери руз оғад ит мьщ дигари Имомо-бо.

Ай Мавлои муъмино  Бадахщон-бо хьщомади,

Ай мемони интизорӣ Бадахщон-бо хьщомади!

(04.2017)


Пы васфи Муртазо (а)

Апыхш вру ма нақли, нақли барақи,

Нақл дарбораи Муртазои муҷтабо!

Муртазо выд хоҷаи ақ пещуои ақиқат,

Даруозаи шари илм быландии марифат.

Ау аузи Кавсар, дар ақ Имоми ауал

Расули Акрамно амра цы рузи ауал,

Цы ҷуононо байн щыд мысылмони ауал.

Хивди Худо-бо сар коли Наби-гол байъат

Цы Қурайщионо байн ауали пзинд ақиқат.

Азым аст тӣ пайрау, ай Расули мунис,

Ғажди ма гапи ошкор пы маҷлис.

Кол Набӣ уанӣ цы ҷоны авзок ката

Выди уайбо цы чытгӣ намуна.

Пы рузи Хайбар ау Васӣ-гол щона кы щона,

Бо хости Худо коли Хайбарно варои чапона.

Айдар щыд уай лаққаб, Асад выд уай мулаққаб

Исломи кол ҷо пы ҷоилоно ҷоны қалб.

Цы рузи азал ау выд сазовори З’лфиқор

«Ло фато илло Алӣ ло сайф илло Зулфиқор»!

Хоҷаи маъсум, амири  ал мумино

Достгир пы арва дынё ау мыщбо,

Муртазо аст қибла ошқобо!

Имоми ауал ау, авлиёи ауал ау,

Қозии мутлақ ау, доуари мутлақ ау,

Пири тариқат ау, соиби каромат ау.

Цы илми ғайб выди хабар, бо хости Худои мунаввар,

Цы Қуръоно аслӣ кол мыщ ҷыки хабар.

Валодати щыд пы Каъбаи мунаввара

Ам выд уайбо цы рузи азал насиба.

Расул уани зоғд пы хӣ шона, равонон щыд тар Каъба

Выртон ҷыки бутоӣ, бутпарастоон щыд деуона,

Бхоудон хи қысур зонцок, нойза бефойда,

Айдар Набӣ-гол выдон пы панои Худои ягона!

Муртазо щыд ҷьфти Батул бо ризои Худо

Уайиф нико щыхт пы афт само.

Пайғомбар-бои выд выц-зас, щыди думод

Набии кол цы тауаллуди хӣ засын фай щод,

Сураи Кавсар щыд Набӣ-бо муяссар

Зоти Набӣ пы арва олам щыд мунаввар.

Блав адиси Сақалайн, кын уани қабул,

Ғырси вру, пы арва олам мақбул.

Пы Ғадири Хум оғад уахти байъат

Акам аст Яди байзо-но ақиқат:

«Ано мадинатул илми ва Алиюн бобуҳо»

Акамондон выд Азрати Муаммадно гапо,

Дыв ғажд Набӣ ма гапои пы ҷамоатно уло:

«Ман кунту Мавла фа Алиул Мавлаҳу».

Пас вру,  зоти Набӣ тыбо шовал фар рузи қиёмат!

(03.2017)


Ньст мьриди ақиқӣ, акаwза пь хи гап ньст,

Ньст мьриди фрӣ, акаwза пь фармон ньст.

Нер мьщ Маwло ғажус мьщбо ошкор

За шовали ботилӣ шовали фрӣ ньст.

Бангьт шаробьт жонҷбозӣ мьщ шовал ньст,

Фандьт ришват бағитит хьднамоӣ фрӣ ньст.

Кьнон’с архела уҷҷат зонцон’с пулои Имомат

Гохоньс хьбо хоньни фрии боашамат.

Пулои буҷаwӣ нер wаньвои колокон мард

Нойза ам шовал шовали дьроз ньст.

Нер ук сонги кь сонг рус наwэду а амалдор

Маъ хоньт маъ бьнёдно баракат ньст.

Хи мьлки обод накьнус, кьнус хи хони обод

Хони ободно пь мьлки чул ичи нарх ньст.

Зобдудои фрион ҷьк пь ғарибӣ ё пь бандӣ

Ма олати шак-гол мьщно оянда ньст.

Касьв дигар ҷоои ценгон тоғдок уло

Мьщно мьщ мьлк илекьк ободмьс ньст.

Пь хориҷа угала шерамардои фрион мьщно

Ук барномаи иҷтимоӣ ць ив тарафмьс ньст.

Молокок дайюс пул ньварус хи койзасти қарамон

Нойза ма сохтакорино умри дьроз ньст.

Ам ариос ҷьк шуоньс ць сабаби бе эмонӣ

Ма эмон-гол мьщно ичи оянда ньст.

Кьноньс хьсари ҷьдо кь зьвокьт сохтьт пьшок

Гапои Имомьт ақидаи миллӣ мьщбо даwо ньст.

Исьв насон дигар шовал, щуон дигар

За ма фикрот ма арионо ичи оянда ньст!

(2018)