Мақсуд Ғаёсов

Аз маш фақат ҷӯнху фақат ҷӯн тилаб!

Руза-т намоз са аз мусулмӯн тилаб!

Динат мазаб, маш аҷаб аз дев thарам,

Аз маш фақат покии виҷдӯн тилаб!

Кофари ақлам ви ишқанди маш,

Аз дигаен тоати фармӯн тилаб!

Маш ба шаҳодат навирудам Хувой,

Аз саги даргойи ви, ситхӯн тилаб!

Маш мададам аз шаҳи дидор фақат,

Ат ту наҷот вуст ки пи осмӯн, тилаб!

Форт ага турд сояи Мавлои ҳақ,

Фақри ба ҷойи ҳақи сомӯн тилаб!

Ҳамсафаро тозадилен ҳамсафар,

Турд ага ҳақ форт, са аз остӯн тилаб!


Э най ба Худо, шоириянд мот ту хисоб нист!

Халканд ви хапат чапти ачаф мот ту савоб нист!

Уз рости ху пиц тер накинум, чиз ца винум лом,

Аз шоири бахр, мот ю ту илм катраи об нист!

Шоир ю расул аз тарафи Хак ви халкард,

Ик динди, ту бовар ки, муят турд йи хитоб нист!

Вев шоири, ю сураи Куръоникатир чур,

Мот тунд пи кахой ишк галаф чур йи рабоб нист!

Вав суннати шэрат ви шариатти амалдор,

Маш фохишаенрангти шилак, машти хичоб нист!

Вав хикмати Мавлонди фириптен пи ху асле,

Симург барост тохирияндам чу укоб нист!

Вавен ку ца сат маст хаканд, хаксифатен сат,

Мот тунд ба Худо, масти кам аз буйи шароб нист!

Вев илм ю абад лаззати рухонийи халк сут,

Аз мот ту пи халк ёцчира дондота китоб рист!

                                                              (28.11.2012)


Маш дил агар хонайи Мавлои хак,

Винд ви дило хонаи муъмин якин.

Нури Мухаммад ца ту пицанд ю от,

Винд ю ви чисм аз виху амо чабин.

Киблаи маш гарбху шимоланди ю,

Дисгага маш понд ви ясорат ямин.

Чони Мухаммад чу пано бар Хувой,

Чинди пано чуди Хувой аз ху тин.

Хак ю ца вид, чинди пано кихт талаб,

Ноди Али, Шохи Вилоят камин.

Баъди хазорени хаби Карбало,

Чинди Хусайн чуди ю даъвои дин,

Чинди визентат ту Имомат Хувой,

Чирд ю Хувой, чирдга Хувоярд карин.

Нуран ало Нур-хакат маърифат,

Бархак Имом маърифатомуз амин.

Хикмат агар ловд аз Али Хамсафар,

Куллу ва шайъин фи Имомин мубин.

                                             (06.12.2016)


Ё Раб, му бенасибо аз бенавои маке!

Ганчат гухар табибо дарвард давои маке!

Машам вируд Хувой ту синаи хар гадоянд,

Ай мухлиси ниёгон, нур майли бои маке!

Аз дуст ишоратен ловч, тамат басар нахо жехт,

Маш саф ку маки верон, бонага Дои маке!

Машам ху ихтиёр вод аз даст ба дасти Мавло,

Аз маш амал ху гаптир асло гадои маке!

Чархо фалак ба нохак негдмис ту дар назар, фам

Арцонд Хасан ба номат, машард Сабои маке!

Осон тилаб ху мухкил, ид расми одамин зот,

Баръакси кори Мавло акс ах халои маке!

Максуди максади маш тоат ба амри Хак лод,

Ай нокисуламал ту машард Хувойи маке!


Амри тақдиро, амал фармӯни Мавлотир кинам,

Ҳар балояндат бало бо ҳукми Мавло гир кинам.

Гавҳаро куен дарунам, ат ба ҳукми Кирдигор,

Сирфурушмис маш нафамт, чун фарқ намаш аз жир кинам.

Абри бозам кал тар кал, раҳматам борӯнти бор,

Мест табила осмӯнанд, во йи навбат хир кинам.

Маш гадогуйӯн тақам фук синаентир аз адаб,

Холисенард бад насиб ам шоият ам мир кинам.

Дуст духман цем дарун ранҷард гирифторам ата

Духманенард ранҷ баръакс — бахти нек тасвир кинам.

Неката бад маш кинам малум, арӯм чизат алол,

Аррақам машард бароҳат мам замӯн таъбир кирам.

Го гадоярд шоият го шо гадо бар ҳар дарам,

Ақлиянд нист ақли фам кихт, маш царангат чир кинам.

Арчи форт машард фалак сенам, малак вирдам чизӯн,

Арчи форт, ғарқам ви баҳранд, зар агар вед фир кинам.

Нури олам ҷисм дарун машам пирехт, машардга ҳак,

Тухми марг ёш ҷисм дарунанд, ё назар тар пир кинам.

Нист йичинд огойи, ғайир аз арчи машам интихоб,

Йет ҳазор парва кинам вирд, ат ви дил занҷир кинам.

Аз ту дӯна ар зимавчид, йик дитир койил ки маш,

Бад ви бара аз ху фэл чис, маш царангташ вир кинам.

Ҳамсафар лӯвдо сухан аз Нури Покенат Ви Пок,

Чунки фамт, якчанд тананд дӯнд, машта вев дилтир кинам.


Ай бахт, нахо наживчат, якбор Хувой бадастам,

Кисмат, нахо нафорт турд, якборикаф ху мастам.

Ай марг, я машти мемон, чон турд кабоб пи сэхам,

Такдир я кин тамошо, тундир царанг аластам.

Гам токва серт ху бара, шайтон сузахта вид куд,

Ай ё Хувой фалак сен, чуктам ху арди частам.

Ай акл, тори дилтир, нагма ки нозийони,

Пойга фирохдиет, ишк, чарханди бутпарастам.

Аз маш вучуд гила кихт, халк, аз сучудгаё дин,

Вай кайи кури бино, ловд маш хубаф ху касдам.

Мавло визенти соил, чизхарфи аз калам тижд,

Халкард ку мис дивес шич, йод-ям вадамху ястам.

Максуд, ту кори Хак чис, ловдов факат «ту дал» лу,

Маш донд никоби руй фам, фамам цавахт шикастам.


Чонард айни рохат, чисмо ди нуст намозанд,

Чарх вавху чархта вид чон, ар арфти аз ту нозанд.

Бона ди сутху пулти дил аз хуше йи шулва,

Вай тори сарта Мавло вирт фук ху Нур ху нозанд.

Кайфат сафои ишко, руй дар назар факат ца,

Чон тожд рабобти зилард, ар арфти аз му созанд.

Дил мундху мунд му Мавло дил вид му дил дарунанд,

Го сузаханди гаркам, гаямта кайф йи гозанд.

Хаста дилен фанаен, хаста фук аз ху фелаф,

Дус маш диланд ки рохат, во сав ху суз гудозанд.

Ай Хамсафар Алиярд, рухони ят ту гуфтор,

Хар як давои дунё аз дарв ку дин ниёзард.

                                          (02.04.2017)


Ачаб расвойи бар маш, ат ту лове, санч бар муъмин,

Ачаб кин дарсата, хай ногта лове, панч бар муъмин.

Ачаб арцонд ца лом мис, нист ачаб турд, чун туят ухман,

Хубаф ам тоге фук дарват, насиб фук ранч бар муъмин.

Аром аслат насаб, ам лофи дин хайфат, мазаб ганч нист,

Фидо чон турдху курбон тан, туят донд ганч бар муъмин.

Узум гарки гуноят маст, амо масти гуноюм нист.

Гузар фук аз муен, ат Тут, умев аз танч бар муъмин.

Ачаб хай Хамсафар ухманд, сафар чун бо Али ширин,

Гила нист аз йинов ахмак, цаёвд вев ханч бар муъмин.

                                                                  (08.02.2018)


Ки занад ба теғи ҳикмат, сари саҷдаоварамро?

Ба қалам занам сифоти инчунин диловарамро!

Ба баҳонаи аналҳақ ки маро ба дор кашад зуд?

Ки ба зоҳидон намоям, доварии доварамро!

Ки ба қалъаи сукутам, ба дараш чу Ҳайдар ояд?

Ки ба душманон сароям, лофатои ёварамро!

Ки ба осмон шавад Шамс, ки ҷалол шавам ба динаш!

То ба ошиқон намоям, қиблае чу ховарамро!

Ки ба манҷаниқи илмаш ба фалак расонадам боз?

Паси пардаҳо намоям, ҷавҳари ҷиловарамро!

Ки зи Каъбаи вуҷудам ҳаҷари дилам рабояд?

Ба адам тавонамаш ёфт илтишоми боварамро!

Хаста аз ғубори ҷаҳлам, ки раҳонадам зи зулмат?

Ки ба баҳри ҳайрат орад, хотири шиноварамро?


Машам Хувойдоре замон, машанд ичизаф гамга нист!

Машанд Ю маш хац, нимга нон, машанд ичизаф гамга нист!

Машет зивост савдозада, хармет чуд хамсухбат сидов,

Машард Хувой савдо ба чон, машанд ичизаф гамга нист!

Аз маш на некандет пиро, машмис бадандам нист зибо,

Тирам маш аз хак камон, машанд ичизаф гамга нист!

Машкат ачаф макет шарат, тар хуга мис макет марат,

Машам факат мардард чизон, машанд ичизаф гамга нист!

Аз маш на нек ив дар талаб, маш бад ичирдаф нист ачаб,

Аз маш хато машард зийон, машанд ичизаф гамга нист!

Маш тухнаи мидовгаям, тарки чахон чидовгаям,

Маргард хаётчатам чизон, машанд ичизаф гамга нист!


Аз ту дидор, Хувойҷӯн, насатам сер, насатам!

Амрибардори ту фармӯн, насатам дер, насатам!

Маш ҳазор ранги ми олам, авас аз нақши Ту дилсуз,

Ҳар дам аз дамми ҷигарсуз насатам шер, насатам!

Дил йи дам васфи хаёланд тани танҳота ца кихт маст,

Ҷӯн хитоб рақси самоянд «насатам хер, насатам!»

Солаҳоен ида нагҷат, пухтта аз нав дар йисоб ёвд,

Мулки Мавлонди ба ҳич мал насатам хер, насатам!

Забар аз кали алиф маш ага чаппа кини духман,

Хати танвини «ин»-андмис насатам зер, насатам!


Ту ишканд йо Хувой, ар хаб тиям маш,

Ца нахтийи, Хувой даргондиям маш.

Халифа нала го савдозадаям,

Ачаб кайф вувч, Хувой савдондиям маш.

Тамард нала азоим, ёриет сиц,

Хабизкат дисга ёрчат ту диям маш.

Касалгуён фанаям зохт табобат,

Тучат во кар ви дарв ху паттиям маш.

Сицам го кинху тар базм маш маратен,

Чисен сут базм салотат шодиям маш.

Тамайи нала дунё нозийон чуч,

Ху Мавлодоричат дис бодиям маш.


Ам руй бофт машквед ам чисм,

Янэ куват вувч ву кисм.

Чисмард чур евдта варзиш,

Руй илмандам дар гардиш.

Чисмчат сараф бад жозам,

Пиро руйчат намозам.

Чисмчат кинам оббози,

Руйчат зикр ба дарози.

Ив аз дев ди сут касал,

Зар ви игаярд асал.

Арчинд варфафен солим,

Ю одамху ю олим.

Чисмат руй варфам обод,

Аз дарват гамам озод.

Арчаям ди риоя,

Мавло вуст машти соя.