Мушкалишоҳ Дилбаршоҳзода

Иди Қурбонат, ху на:фс қурбӯн к-ин.


Ранамо хурд умрийанд Фармӯн к-ин.


Йик Wи Мавлойард итоат дойима¢,


Мам айӯманд Кори Хайр аз ҷӯн к-ин.


Йакдигар аwол, мис зехътов хабар,


Саw ху халқардо ви дардъ дармӯн к-ин.


Нехти нистоwат зийофат бас бағер,


Йик ди қонун соф там wерӯн к-ин.


Мушк Намоз хъойат Дуо кин бо умедъ,


Хунд ху амол мис пур аз аймӯн к-ин.


Амрибардоро вийат Мавло мурид,


Са:й амехъ тар ди Нек армӯн к-ин.21-08-2018 сол, Масков


Ку вет машрангтэ, Маwло чэрд қарибат.

Чэдӯм халқард йэк дэс бахт насибат.

Йу маш чост Гул миғунд фукҷо ху ∆усттэ,

Ку фарқ Wирд нэст, ху Чиданд йо ғарибат.

Йу маш Додат, Касотат, Ранамо мэс,

Йагӯна Шахс, мэ халқардо абибат.

Ба ар олат вийам пицо нагар∆ент,

Фука¢ маш қинийат, дар∆ард табибат.

Ху Фармӯнанд мудӯма¢ йодрас кихът,

Wиzинт маш тар пиро ∆едат мусибат.

Ца кэхът атйот Йу маш аз чангэ шайтӯн,

Кэнам пас фарқ ху охъно аз рақибат.

Йадет пас Мушк Wи пи∆ентир кэнам са:й,

Ху макам аз Wэ Рамат бенасибат.

Wи Фармӯнам ди зохът хайро зийод сӯд,

Ху Маwлойардта саwам соф қарибат.

— Мушкалишоҳ, 24.12.2014 сол


Муборакбод луьвам Идэ Алмос!!!

 

Ца сат йэд Иди Сайэд сар ку парwос.

Йэ сол пурра, фуканд Хушолэ эсос.

Йика Тахт аз Мухаммад тар Али ху,

Имӯменард ца ред Динанд йэ мерос.

Йэ сол пурра фуканд Хушолэ эсос,

Муборакбод фукарда¢ Идэ Алмос!!!

Имӯмэ Вахт, Маwло Шохкаримат,

Нуро дам Тахтэ Wэнд Айӯмэ Алмос.

Ху вахтанд там ху Маwлойард итоат,

Мэ маш Динанд, йид сар корэ ассос.

Йэ сол пурра фуканд Хушолэ эсос,

Муборакбод фукарда¢ Идэ Алмос!!!

Чисет мам Солэ пурфайзам ху атйот,

Ху зор∆ тоза кинам аз фикрэ ифлос.

Ринэсамо ку арчиз мағз хароб кихът,

Рэнасам кин, рэнасам ∆эдху қассос.

Йэ сол пурра фуканд Хушолэ эсос,

Муборакбод фукарда¢ Идэ Алмос!!!

Нурат, сарат, мудӯм маш зиндагиндир,

Пэ Дам Тахтат, Wэ Маwлойам ху ихлос.

Пэ пулат, молэ дунйо Мушк уме∆ маак,

Йид арранг гарм ме¢анд харэ йахмос.

Йэ сол пурра фуканд Хушолэ эсос,

Муборакбод фукарда¢ Идэ Алмос!!!

— Мушкалишоҳ,  06-06-2018 сол


Вет ку маш обод ху Дил Хӯна кина:м.

Ишқэ Маwлойанд ху Ҷӯнӯна кина:м.

Хэр чэсет, Мавло Ху зирйот лӯвдта маш,

Маш ху Додардна, ху бегӯна кина:м.

Аз Харағанд нала техъам Зу:р Ниги:н,

Ат Бадахъхӯнта йи Дурдӯна кина:м.

Wинд йи хост аз маш, Wэ гаптирам кор,

Маш Wи «Фармӯн»-ард ғала¢ бӯна кина:м.

Ну:рэ Мавло рух мудӯм Дунёйотэ йаст,

Маш Wи гаргухъа ху парвӯна кина:м.

Неки тӯғми чу€ҷ Йу мам Дунёйоти кихът,

Фарқ ку вет пас жи:р аз дӯна кина:м.

Одаминзодард намуна ар қадам,

Вет ху ахлоқанд ху сомӯна кина:м.

Мушк, йамо  Алмосэ солат кин ту са:й,

Дус ку обод вет ху wерӯна кина:м.

Йиw ху wахтат, йиw ху илмат, йиw ху мол,

Вет ху Мавлойард йи Назрӯна кина:м.

— Мушкалишоҳ, 20.10.2017 сол


Хуб хушэ аз Ну:рэ Мавло, Хи:р мудӯм ма:ш тора пал.

Ай сух аз маш Wирд мурида:м, вет Wэ гапти:рам амал.

Боздта машардо Ху Фармӯнат, Дуойенат, Ху Хайр,

Wинд Wэ ар йак гап ниғӯ€, ширинидэ аз қандат асал.

Кихътта тар пӯнд маш Йу рост, Ақ пӯндтиро ла:к тийам,

Аз дэ ғаждат тэр корен, маш нигабӯн аз аҷал.

∆устиэ чу€ч, маш тора сойа, аз ди туфӯнат бало,

Вет ку ма:ш Wирд чир кинам, хъойам Намозо лоақал.

Мушк ту деф гапен ца лӯвэ, фукта йам халқо дэ фа:мт,

Ат Ху ар йак пи∆ ту чис, исло ху чидоw сар аwал.


Руйи дунйо ку Бийихът, Маwло гап.

Йам Замин бэ Wэ ку зихът, Маwло гап.

Дэ Wэ манота ба боти:н чай фамт,

Ат ба Зоир ку дивихът, Маwло гап.

Мэ Заминат мэ Замӯн пе∆о:йахъ,

Фукэ чу:д там Йу дэ хихът, Маwло гап.

Чиндга қудрат ху рақо рақ Йу дэвест,

Чудийат вогата кихът, Маwло гап.

Wэ ситоwахъард а Мушк, фук оҷиз,

Ту барост раматэ рихьт, Маwло гап.


Аҷаб қандат асал, Фармӯнэ Маwло.

Кинам wефтир амал, Фармӯнэ Мавло.

Ху тартибат адабдтир ду:с кэнам кор,

Йичирд мака:м халал, Фармӯнэ Маwло.

Ца ∆а∆ам га:п дусамо wэ фикрэ,

Ача¢ мавэд дағал, Фарӯнэ Маwло.

Мулоим чақ-чақат ширин сухан чи:д,

Кэнам саар лоақал, Фармӯни Маwло.

Нуро тар сар пэтеwдоw нист башанд кор,

Нивишчин аз азал, Фармӯни Маwло.

Дэ мардум рубаро чидоw башандат,

Ху исло кэн аw:ал, Фармӯни Маwло.

А Мушк мани¢ қарор Аймӯн талаб кэн,

Йэ рузо йо∆д Аҷал, Фармӯни Мавwло.


Али-йо тунд ту нуьм бар ‘Ақ, қабул сам.

Туйат маш маз’абанд байрақ, қабул сам.

Чисум фук даwрайенанд Нуу’ ҷинов тунд,

Имуьми Wахтҷа маш заврақ, қабул саам!

Пас ар давранд ди маш ра’бар Имуьм вуд,

Ҷамо’ат кор фука¢ равнақ, қабул саам.

Ку ‘ар чирдо ца форт, Хайр аз ху Мавло,

Ви пи∆тиро ца тизд тақ-тақ, қабул саам.

А Мушк арҷо ца сави, гап ∆а аз дин,

Али нуьмат ди луьд рақ-рақ, қабул саам.

Ви васфанд чандга ойат аз Калуьм ваа,

Ху Халқардат ди чууд, Чақ-чақ, қабул саам.

Муҳаммад қисм Алийо ҷуьнэ мазаб,

Нафамто там дэ ар амақ, қабул саам.

— Мушкалишоҳ, 23-07-2016


Йадет фамам ху Динат Мазаб асос.

Пи Йиwат Ақ Имўьмам маш ху ихлос.

Йу Пайғамбар Муҳаммад Алэ Байтард,

Йи буллод Дини Ислўманд аз Аббос.

Ку маш Мавлойи Вахто Шо Карим ца,

Али Нуурат, Али Тахтат Wэ мерос.

Йадет мам соли пурфайзанд Дуойаам,

Ху Дил тоза кинаам аз ғаждат ифлос.

Ку арчайи ғалат чуудат малол мааш,

Ринэсам аз ху дъэдат, киинат қасос.

Йу Мавло лак асид машард насиб кихът,

Wэ арчиз Нек умедъам маш чу парwос.

А Мушк вет нур ху пицам фук пи Мавло,

Муборакбод лўьвам Тахти Алмос!!!

— Мушкалишоҳ, 17-01-2018сол,


О Имом! wузта Ту мис Ҷӯн фамум.

Ху наҷотардта ту «Фармӯн» фамум.

Ас Ту Рамат ку ца редъч, тар палэ,

Wэ айотандта йэ айруьн фамум.

Ну:ри Ақ Тунд дэ Ту Ҷисманд барҷой,

Дэ Ту Ну:р wузта ху Аймӯн фамум.

Чай Ту да:мтир фукен wадъ ку халос,

Ганҷэ дунйо Тута мис Кӯн фамум.

Шои Носират пэ Помер Ту ца бохът,

Wита wу:з Пири Бадахъхуьн фамум.


Йам зиндаги йи инўьм.

Айф, тез ца сўьдта анҷуьм.

Малуьв ача¢ ми арруьм..

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Йам зиндаги нафас, фаам.

Арруьм лап аwас, фаам.

Дунё хуба¢ қафас, фаам…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Йам ҷуьн ми ҷисм амўьнат.

Макин ту мирд хийўьнат.

Фиреп ми бар макўьнат…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Мани¢ ача¢ қарорат.

Ар чиз ца йодъд ки тоғaт.

Макин ача¢ ақорат…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Цемандийо ца веед Нуур.

Бозиндийо ца веед зуур.

Масаw ача¢ ту мағрур…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Алол ха, кин ту ме’нат.

Мазеъз ту бар ху минат.

Озор ту мак пи қисмат…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Хъой доима¢ Намозат.

Мавлора кин ху розат.

Руу пуьнд ту кин дарозат…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

Масаw ача¢ а Мушк маст.

Шукрат ки мам дамат йаст.

Марг ҷўьнти кихът мудуьм қаст…

Шукрат кинат, Худъой лўьв!

— Мушкалишоҳ, апрел 2014 сол