Сардор Раҳдор

Ху Мавло қудратат номрэ қабул сам,

Фидои зурйайэ Оли Расул сам.

Ту фамэ чизэ лувьд Мансур па дор бун?

Йидэ ар зоти покэ Ҳақ хулул сам.


Ту мазҳаб хизматандэ пул талабэ,

Гадойат тўт, гадо, каҷкул талабэ.

Му Мавло лувьд кинаф бар ақл такйа,

Араб чулэнарэ ғал қул талабэ.


Бағай чухьма хьацандум тивҷ? Нативҷум.

Тўр аз тайум йичэ аз живҷ? Наживҷум.

Ба ар ҳолум цавьиҷ мис ғайрэ Мавло,

Йичэ номум бағай аз қивҷ?  Нақивҷум


Хьудат йо на, хьитэрзь аз осмон вэхьт,

Йи вахтэ йа Худьой тахтар ху варвэхьт.

Ту час подхьо ризэн мис ар таговь дьайт,

Цамуг вум дамтийат сат тар ғурушцэхьт.


Вай сиррэ қабул, вай розат асроррэ нийоз,

Гул умрэ ту час кутат, шуth умрэ дироз.

Йив дьўст амихьа ба ҷэби Мавло дироз,

Хьармандаэ бисмилло царанг хьойт намоз?


МАШ ТАЪРИХ

Вахтэ афғонэн хабис давра ца вьид қинат азоб,

Дойиман дьўд маш мардум вадь хьиканҷа биисоб.

Йахбицан савдо чу Кобул, ум вьирод кудтэ бадал,

Мардуман ху кудакэнар молт чирм аз пўдь па кал.

Лакэ уф пуст раздата ам кихьтгэ уф цамэн варам,

Ноқадо дьэран аз уф жихмак, найосан уф тарам.

Дадь палит манғит ца йат ар чўдтийэ андоз вудьд,

Чугэ зурай модтийат ум пуцэ пойандоз вудьд.

Сут хьалай аз дастэ духьман мулк, мардум чуг фирор,

Йив Қуқан туйд, йив Пишовур йивэ ху дьўд Қандаор.

Там вурус маш дьўст наинҷивьҷит йи помирэ нарайҷ,

Йив шилак вьид, йив касал вьид, йив мавз, нохуҷ харҷ.

Русэ дачуг дорийат, озодийат, авқот ху кааш,

Донд авьэнам сат Вьалодат йо Ивьанат йо Наташ.

Болшавьойэ дачу машрэ мулкэ сойибихтийор,

Мактабат, биморхона, сад намудэн касб ху кор.

Елцинэ дьўд мастайандэ аз каммунистэн шалоқ,

Дьос цавьур ҷумҳуриэ дьўд бисабаб арай талоқ. .

Бадманахь пид рангтийэ вурус фукась дуф чуг оқ,

Узбакат русат хахолат тоҷикан сат нотифоқ.

Нурта тажан пихь тар Масков му кудат пиш мағун,

Кандэ осоихь му лакан, то навунт уф цам му хун.

Дадь фукась йа дустийэ халқэн сийосат вьиҷ дируғ,

Аз Илича вай цирўвэнак на нуур райд на фируғ.

Дадь му дьадьэ фандидэ им мулкта сат мисьо байихьт,

Са зибан дарйо дарун, ху дьўст йийор тар та накихьт.

Ғайрэ маш Сойиб дигаргэ чайта кихьт парвойэ маш,

Тамдэ вай фармон назэзам войэ тайат, войэ маш.