Сафар Сарбоз

БИХОН Х,АР ДАМ НАМОЗИ ХУД!

Агар ту бандаи муъмин, бихон х,ар дам намози

худ,

Машав гофил зи рохи дин, бихон х,ар дам

намози худ.

Сахар аз хоби гафлат хез, забон бо ёди Х,ак,

омез,

Намо аз кох,или пархез, бихон х,ар дам намози

худ.

Намоз ин дину имон аст, ба руху калб дармон

аст,

Савоби х,ар мусулмон аст, бихон х,ар дам

намози худ.

Агар ту бенамоз асти, вучудат шахвату масти,

Дари неъмат зи худ басти, бихон х,ар дам

намози худ.

Агар ч,уёи зар боши, зи динат бехабар боши,

Якин ту куру кар боши, бихон х,ар дам намози

худ.

Дили бедин чу сангин аст, дар у не мехру

тамкин аст,

Ки лаънатбору нафрин аст, бихон х,ар дам

намози худ.

Намоз ин рахнамои мост, зи нураш акли мо

биност,

Макомаш аз хама болост, бихон х,ар дам

намози худ.

Фазилат аз дуъо бошад, мадад аз х,ар бало

бошад,

Туро ёвар Худо бошад, бихон х,ар дам намози

худ.

Биё дасти дуъо бардор, ба суи Холики Чаббор,

Ки у бемислу нотакрор, бихон х,ар дам намози

худ.

Сафар ичрои фармон кун, зи руи аклу вичдон

кун,

Вафо бар ахду паймон кун, бихон х,ар дам

намози худ.


МАДАД КУН Ё АЛИ.

Гар бандаи Оллох туи, баргу: мадад кун ё Али,

Гар ошики Мавло туи, баргу: мадад кун ё Али.

Хубби Али дар калб дор, вирди забон исмаш биёр,

У нури поки кирдугор, баргу: мадад кун ё Али.

Дар рохи хак Хайдар ки буд, бар муъминон сарвар ки буд?

Аз оли пайгамбар ки буд, баргу: мадад кун ё Али.

Донандаи сирри Худост, дунёи мехр асту сахост,

Бешак, ки моро пешвост, баргу: мадад кун ё Али.

Тавсири Куръон аст у, пайванди Яздон аст у,

Хам Шохи Мардон аст у, баргу: мадад кун ё Али.

Хохи, ки боши сарбаланд, бообруву арчманд,

Мехраш ба чону дил писанд, баргу: мадад кун ё Али.

То мушкилат осон шавад, дур аз танат шайтон шавад,

Хочатраво рахмон шавад, баргу: мадад кун ё Али.

Огах зи холи мост у, худ олами маъност у,

Шери Худо яктост у, баргу: мадад кун ё Али.

Хонам дуъоят ё Али, чонам фидоят ё Али,

Ман хоки поят ё Али, баргу: мадад кун ё Али.


ЭЙ АЗИЗОН КИНАВАРЗӢ, ДАР ЧАХОН ЗЕБАНДА НЕСТ,

ФИТНААНГЕЗӢ МИЁНИ МАРДУМОН, ЗЕБАНДА НЕСТ.

ШУРУ ШУР ХЕЗАД АГАР ЛАБРО БА ГАЙБАТ ВО КУНИ,

КОРИ ШАЙТОНИ МИЁНИ МУЪМИНОН, ЗЕБАНДА НЕСТ.

БОСАХОВАТ БОШ,ЭЙ ОКИЛ АГАР ТУ МУЪМИНИ,

ДУРИ ЧУСТАН АЗ ЗАИФИ НОТАВОН, ЗЕБАНДА НЕСТ.

ЧУН КАМАР БАСТИ БА МЕХНАТ ДАР ВАФО МАРДОНА БОШ,

ВАЪДАХОИ ХОМУ ПУЧИ БЕКАРОН, ЗЕБАНДА НЕСТ.

ГАР НАМОЗАТРО НАХОНИ АЗ ХАМА ГУМРОХТАРИ,

ГАФЛАТ АЗ ШУКРОНАИ ШОХИ ЗАМОН, ЗЕБАНДА НЕСТ.

АЗ ИМОМИ ВАКТ ТАЪЛИМИ ОДОБ ОМУХТЕМ,

БЕАДАБ БУДАН БА ХУРДУ ХАМ КАЛОН ЗЕБАНДА НЕСТ.

ЗИНДАГИ ДОРАД ХАМУ ПЕЧИЕ, САФАР, АНДЕША КУН,

МАРДРО НОМАРДИ ДАР КОРИ ЧАХОН ЗЕБАНДА НЕСТ


Ч,ОНО БИЁ, КИ FAМ ЗИ ВУЧ,УДАМ РАХ,О ШАВАД,

АЗ ЛУТФУ МЕХ,Р ХОНАИ ДИЛ БОСАФО ШАВАД.

ХУН МЕШАВАД Ч,ИГАР ЗИ ФИРОК,И ВАТАН, ВАЛЕ

ДИДОРУ ВАСЛИ ЁР БА ДАРДАМ ДАВО ШАВАД.

САБРУ СИПОСУ ШУКР БА ДАРГОХ,И Х,АК, КУНЕМ,

ФАЙЗУ КАРАМ Х,АМЕША БА ФАЗЛИ ХУДО ШАВАД.

ЭЙ ДУСТ НАРМ БОШУ БА ДУШМАН МАКУН СИТЕЗ,

ШОЯД БА ХУЛК,И НЕК РАК,ИБ ОШНО ШАВАД.

Х,АР БОР Ч,УРМ МЕКУНИВУ ТАВБА МЕКУНИ,

ТАВБАШИКАН ЯК,ИН, КИ FАРК,И ГУНОХ, ШАВАД.

АК,ЛУ ХИРАД ХАРОБ ШАВАД АЗ Х,АВОИ НАФС,

ОХИР FУЛОМИ НАФС БА FAM MУБТАЛО ШАВАД.

БУНЁДИ МУЛК МЕШАВАД АЗ АДЛ ПОЙДОР,

В-АЗ ЗУЛМ ХАЛК, ДАРБАДАРУ БЕНАВО ШАВАД.

Х,АР КАС, КИ САРФУ ХАРЧ, КУНАД МОЛИ ХУД ЗИЁД,

АЗ МАСРАФИ ДУЧАНД ФАК,ИРУ ГАДО ШАВАД.

ОМУЗ ДАРСИ FAЙРАТУ МАРДОНАГИ ЗИ ТИФЛ,

САД БОР БАР ЗАМИН ФИТАД АЗ НАВ БА ПО ШАВАД.

БОХ,УШ БОШ ДАР СУХАНИ Х,АК, САФАР МУДОМ,

ОН КАС, КИ ДУР ШУД ЗИ Х,АК,ИК,АТ ФАНО ШАВАД.

( 20.08.2016)